Reporter&Thai Army

ร.อ. สาธิต สุขสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ร.711 พร้อมด้วยกำลังพลชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ พร้อมกำลังพลจิตอาสา ร้อย.ร.711 ร่วมกับ อบต.ปางหมู จว.ม.ส., สนง.ปศุสัตว์ อ.เมือง จว.ม.ส., สนง.เกษตร อ.เมือง จว.ม.ส., วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน,

เมื่อ 150900 ม.ค. 62 ฉก.ร.7 โดย ร.อ. สาธิต สุขสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ร.711 พร้อมด้วยกำลังพลชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ พร้อมกำลังพลจิตอาสา ร้อย.ร.711 ร่วมกับ อบต.ปางหมู จว.ม.ส., สนง.ปศุสัตว์ อ.เมือง จว.ม.ส., สนง.เกษตร อ.เมือง จว.ม.ส., วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน, ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.1, สนง.แรงงาน จว.ม.ส., สนง.จัดหางาน จว.ม.ส., บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ, สนง.ขนส่ง จว.ม.ส., รพ.สต.บ้านสบสอย ผู้นำชุมชนและประชาชน ในพื้นที่ ร่วมโครงการ “อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน”

 

ณ วัดบ้านสบสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จว.ม.ส. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้ง หน่วยฯ ได้จัดกำลังพลชุดจิตอาสาบริการตัดผมให้ประชานในพื้นที่และ จัด จนท.เสนารักษ์ให้บริการทางด้านการตรวจสุขภาพ โดยมี นายพรชัย คนองศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เป็นประธาน มีประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวประมาณ 150 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย