Reporter&Thai Army

บก ควบคุม​.กกล. รส.จว.พ.จ จัดกำลังพล กกล.รส. จว. พ.จ.ร่วมกับ น.ควบคุม ชป.อ.เมือง อบต ท่าหลวง อบต ป่ามะคาบ จิต​อาสา​ นำรถบรรทุกน้ำ 3 คัน ทำการ​ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปัญหา​ฝุ่นละออง

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.62 เวลา 1730-1830บก ควบคุม​.กกล. รส.จว.พ.จ จัดกำลังพล กกล.รส. จว. พ.จ.ร่วมกับ น.ควบคุม ชป.อ.เมือง อบต ท่าหลวง
อบต ป่ามะคาบ
จิต​อาสา​ นำรถบรรทุกน้ำ 3 คัน ทำการ​ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปัญหา​ฝุ่นละออง ซึ่งเป็นมลภาวะทางอากาศ บริเวณเส้นทาง พิจิตร​-สากเหล็ก ( สามแยกบายพาสต์สากเหล็ก)
อ เมือง​ จว พ.จ. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

https://youtu.be/P31SyCTYHog

https://youtu.be/rvF0bQo36nA