ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด”อสม”ร่วมอบต.โนนรัง”ลุย!!อาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชุมชน/กำจัดขยะ!!!

ร้อยเอ็ด”อสม”ร่วมอบต.โนนรัง”ลุย!!อาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชุมชน/กำจัดขยะ!!!

ณ ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันพุธที่16 มกราคม 2562 เมื่อเวลา 09.30 น.นางกุสุมา จันทรวิภาค ผอ.รพ.สต.โนนรังพร้อมคำสั่งการของนายกอบต.โนนรังให้ทีมงานจนท.อบต.และผู้นำอสม.จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นตัวแทนร่วมด้วยช่วยกันปรับภูมิทัศน์ถนนเส้นหลัก กม.215 บ้านโนนรังหมู่ที่ 1 ถึงตลอดเส้นทางบ้านโนนสวรรค์หมู่ที่ 9 ระยะทางเกือบสองกิโลอุปกรณ

์พร้อมเครื่องมือรถขนขยะเพื่อเป็นกิจกรรมรณรงค์ปรับภูมิทัศน์เก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของทางรพ.สต.และอบต.โนนรังสร้างสรรชุมชนโนนรังของเราให้สะอาดและน่าชม จากประชาชนที่ผ่านไปมาในพื้นที่พี่น้องอสม.ทุกหมู่บ้านจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมผู้ให้กำลังใจสนับสนุนน้ำดื่มอาหารพร้อมร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์กิจกรรมในครั้งนี้มีจำนวน 59 คน ร่วมด้วยช่วยกันทำความดีเพื่อชุมชนของเรา.!พชต!!!

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
/////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด