Uncategorized ข่าว เชียงราย

ประธานองคมนตรีเป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจโท ตระกูล ทาอาษา วีรบุรุษผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แห่งเชียงราย

ประธานองคมนตรีเป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจโท ตระกูล ทาอาษา วีรบุรุษผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แห่งเชียงราย

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. ที่สุสานบ้านดงมะตื๋น ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจโท ตระกูล ทาอาษา อายุ 35 ปี ผบ.หมวด (สบ 1) กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งถูกยิงเสียชีวิตขณะเข้าไปทำการควบคุมสถานการณ์เหตุ คนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงจนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ภายในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า สร้างยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุธิคุณให้กับครอบครัวทาอาษาเป็นล้นพ้น

ร้อยตำรวจเอก ตระกูล ทาอาษา เป็นบุตรของ สิบตรี ก๋วน ทาอาษา และ คุณแม่เพียรศรี ทาอาษา เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2527 ณ บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 7 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 1 คน คือ นักเรียนนายสิบตำรวจ ยุทธนา ทาอาษา

การศึกษาและการรับราชการ ร้อยตำรวจเอก ตระกูล ทาอาษา สำเร็จการศึกษา และได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ คือ
-ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนบ้ำนดงมะตื๋น ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดห้วยเคียน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนโปลิเทคนิคเชียงราย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

-เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 จังหวัดยะลา (เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549)

-เมื่อสำเร็จแล้วได้รับกำรแต่งตั้งยศเป็น สิบตำรวจตรี ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กองร้อยรบพิเศษที่ 2 กองกำกับการ 1 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2550)

-ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552) โดยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลา) เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 รวมระยะเวลาต่อเนื่อง 4 ปี

-ในระหว่ำงนั้น ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขารัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ.2553)

-ได้รับการแต่งตั้งเป็น ว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการชั้นประทวน เลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ได้รับการแต่งตั้งยศ เป็น ว่าที่ ร้อยตำรวจตรี ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองสารวัตรงาน
ธุรการ กองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจ กองบัญชาการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555)

-ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่ง รองสารวัตรงานสายตรวจ/อารักขา กองกำกับการสุนัขตำรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558)

-ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ ร้อยตำรวจเอก (เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559)

-ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับหมวด (สัญญาบัตร 1) กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการ ตำรวจนครบาล ซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนวายชนม์

ร้อยตำรวจเอก ตระกูล ทาอาษา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้ำงเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

ร้อยตำรวจเอก ตระกูล ท่าอาษา เป็นผู้รักในการศึกษาเล่าเรียน ใฝ่ในการแสวงหาความรู้ เมื่อได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว ได้ผ่านการฝึกอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรต่าง ๆ และมีขีดความสามารถดังนี้
1. หลักสูตรตำรวจตระเวนชายแดนระดับพื้นฐาน (รบพิเศษ) กองกำกับการ ๔ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
2. หลักสูตรการกระโดดร่ม ชั้น 3 กองกำกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชำการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
3. หลักสูตร การกระโดดร่มใหม่แบบกระตุกเอง กองกำกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
4. หลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน และสายงานเทคนิค รุ่นที่ 21 จากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1
5. หลักสูตรการทำลายวัตถุระเบิด รุ่นที่ 13 จากกองสรรพาวุธ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6. หลักสูตร การต่อต้านการก่อการร้ายสากลนเรศวร 261 รุ่นที่ 14 จากกองกำกับการ 3 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
7. หลักสูตร พลซุ่มยิง รุ่นที่ 4 จาก กองกำกับการ 3 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
8. หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 191 จาก กองกำกับการ 7 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายศรียานนท์)
9. ฝึกอบรมร่วม หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกับหน่วย Second Commando Regiment ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
10.เป็นตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมแข่งขันการใช้อาวุธและปฏิบัติการด้วยยุทธวิธีพิเศษ ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรต (THE UAE SWAT CHALLENGE 2019)

เกียรติประวัติ ตามประวัติการรับราชการ ร้อยตำรวจเอก ตระกูล ทาอาษา เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่อย่างสูงยิ่ง มีอัธยาศัยโอบอ้อมอารี รักหมู่คณะ รักพี่ รักน้อง รักผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้ให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา และเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ เป็นผู้มีน้ำใจอันประเสริฐ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ได้รับราชการอยู่นั้น ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา ทำงานเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาตินับเป็นอเนกอนันต์

ในด้านพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้ให้การอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เนืองนิตย์ และได้ฝึกหัดขัดเกลาตัวเองตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการบวชเรียนจนสอบได้นักธรรมชั้นเอก รวมถึงการบรรพชาอุปสมบท ทดแทนคุณบิดามารดาขณะที่เป็นฆราวาส

ในด้านครอบครัว ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้นำครอบครัวได้อย่างดียิ่ง ให้ความห่วงใย ช่วยเหลือ ดูแลบิดามารดา ญาติ พี่น้อง ตลอดเวลา ด้วยอุปนิสัยที่เงียบขรึม ไม่พูดมาก ตอนเป็นเด็กเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่าย เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา หากพ่อแม่ต้องการให้ช่วยใช้ทำการงานใดนั้นก็ทำได้ทุกอย่าง ไม่เคยปริปากพร่ำบ่นแม้แต่คำเดียว ซึ่งบุคลิกภาพคุณงามความดีที่น่ายกย่องที่สำคัญ คือ เคยเก็บกระเป๋าสตางค์ที่มีผู้ทำหล่นไว้ ซึ่งมีเงินถึง 14,000 บาท และได้นำส่งมอบให้แก่สถานีตำรวจภูธรเวียงชัย ไว้ทั้งหมดเพื่อสืบสวนติดตามหาเจ้าของมารับคืนต่อไป

บั้นปลายของชีวิต ร้อยตำรวจเอกตระกูล ทาอาษา เป็นผู้สละชีวิตในการเข้าคลี่คลายสถานการณ์อย่างกล้าหาญ จากเหตุคนร้ายยิงกราดประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นสาเหตุให้เสียชีวิต และถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 3 นาฬิกา 39 นาที รวมสิริอายุได้ 35 ปี 8 เดือน 28 วัน

ชาวจังหวัดเชียงราย ขอน้อมส่งดวงวิญญาณของ ร้อยตำรวจเอก ตระกูล ทาอาษา ดำเนินไปสู่สัมปรายภพด้วยบุญกุศลที่ร่วมบำเพ็ญกันมา เป็นอนิสสงฆ์ให้อนุชนได้น้อมรำลึกและประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีและงดงามในคุณสมบัติของคนดีศรีนครเชียงราย จึงขอให้วีรกรรรมที่ทำไว้เป็นพลวัตรปัจจัยให้สังคมไทยเกิดความสงบสุขร่มเย็นไปตลอดกาล

ส่วนการปูนบำเหน็จ ร.ต.อ.ตระกูล ได้รับ การพิจารณาเลื่อนขั้น 7 ขั้น 5 ชั้นยศ กรณีปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้ายจนได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 รวมถึงเงินช่วยเหลือจากกองทุนต่าง ๆ ได้แก่ กองทุนสวัสดิการ ตร. ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจ 656,923 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ (สมาชิกไม่เกิน 10 ปี) 300,000 บาท กองทุนช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ (Police award) 500,000 บาท มูลนิธิ บช.น. ไม่เกิน 90,000 บาท เงินกองทุนสวัสดิการ บช.น. 30,000 บาท มูลนิธิผอบ ณ นคร เพื่อตำรวจนครบาล 30,000 บาท รวมเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ประมาณ 2,100,000 บาท

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
15/02/63