Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ลป.โดยร้อย.รส.ที่3 (ร้อย.ฝรพ. 3). พื้นที่ อ.วังเหนือร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อ 150900. มี.ค. 62
กกล.รส.จว.ลป.โดยร้อย.รส.ที่3 (ร้อย.ฝรพ. 3). พื้นที่ อ.วังเหนือ
ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขา อ.วังเหนือ นายกนิตย์ แม่ก๋วม. นายก อบต. ต.ทุ่งฮั้ว. เข้าตรวจสอบพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ ต.ทุ่งฮัว. เมื่อ. 21.15. นและเมื่อ 23.55 น ของวันที่14 มี.ค.62. ทำไห้ได้รับผลกระทบดังนี้
– พระธาตุวัดพระเกิดทำให้ยอดฉัตรเอียงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
– บ่อน้ำบ้านบนทุ่ง หมู่ที่ 9. ทรุด 1. บ่อ
– บ้านเรือนราษฏรส่วนมากกำแพงผนังร้าวเป็นส่วนมาก(ยอดยังสรุปไม่ได้ เนื่องจากชาวบ้านทยอยมาแจ้งที่ อบต.)
– ปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่ราษฏรในพื้นที่และร่วม กับ ปภ.สาขาวังเหนือแจกแผ่นพับในการปฏิบัติตนในกรณีเกิดแผ่นดินไหว
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย