Reporter&Thai Army

ฉก.ทพ.๓๑ โดย ร้อย ทพ.๓๑๐๒ / หมู่ รส.อ.เทิง พร้อม กพ. ให้การต้อนรับ พ.ต.นิรุธ ณ ลำปาง หน.ควบคุมไฟป่าและหมอกควัน มทบ.๓๗ ในโอกาสที่เข้าตรวจเยี่ยม ชป.ดับไฟป่าประจำหมู่บ้าน

เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๒ , ๐๙๐๐ ฉก.ทพ.๓๑ โดย ร้อย ทพ.๓๑๐๒ / หมู่ รส.อ.เทิง พร้อม กพ. ให้การต้อนรับ พ.ต.นิรุธ ณ ลำปาง หน.ควบคุมไฟป่าและหมอกควัน มทบ.๓๗ ในโอกาสที่เข้าตรวจเยี่ยม ชป.ดับไฟป่าประจำหมู่บ้าน และ หาสาเหตุของการเผาป่าภายในพื้นที่ บ.เล่าตาขาว ม.๒๑ ,บ.ขุนห้วยไคร้ ม.๑๔ ต.ตับเต่า อ.เทิง ฯ และได้ทราบสาเหตุการเผาป่า ว่าเกิดจาก การเข้าไปหาของป่าของชาวบ้าน จึงได้ให้แนวทางมาตรการในการป้องกันการเผาป่ากับผู้นำและ ชป.ดับไฟป่า ทั้ง ๒ หมู่บ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเผาป่าในพื้นที่โดยเด็ดขาด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ