Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ร่วมกับ จนท.อบต.วังข่อย และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต.วังข่อย ลงพื้นที่สำรวจบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย

เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ร่วมกับ จนท.อบต.วังข่อย และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต.วังข่อย ลงพื้นที่สำรวจบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย เนื่องจากเกิดฝนตกและลมกรรโชกแรง ทำให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ตำบลวังข่อย และตำบลไพศาลี จำนวน ๒๘ หลัง ดังนี้
ม.๘ ต.วังข่อย บ้านเรือนเสียหาย ๒๕ หลัง
ม.๔ ต.ไพศาลี บ้านเรือนเสียหาย ๓ หลัง
โดยได้เข้าทำการมอบสิ่งของเพื่อเป็นการช่วยเหลือในขั้นต้น และตรวจสอบความเสียหาย เพื่อจัดกำลังพลของหน่วย ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำการช่วยเหลือ และซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย