Uncategorized

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการนิทรรศการงานวิชาการด้านการพัฒนาสังคมระดับจังหวัด one home one heart ครั้งที่ 2 ประชารัฐร่วมใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการนิทรรศการงานวิชาการด้านการพัฒนาสังคมระดับจังหวัด one home one heart ครั้งที่ 2 ประชารัฐร่วมใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นาย เลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการวิชาการงานวิชาการด้านการพัฒนาสังคมระดับจังหวัด one home one heart ครั้งที่ 2 ที่อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีการจัดกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน กิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมส่งเสริมสินค้า OTOP จำนวนมาก
นาย สุธีศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า โครงการนิทรรศการงานวิชาการด้านการพัฒนาสังคมระดับจังหวัดone home one heart ครั้งที่ 2 ประชารัฐร่วมใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในครั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัคร องค์กรภาคีเครือข่าย ที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าด้านการพัฒนาสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และนำเสนอพื้นที่การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมดีเด่น (Best practices) ตามนโยบายของรัฐบาลด้านสังคม ประกอบด้วย นโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการสร้างโอกาส การเข้าถึงบริการของรัฐด้านการศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข สุขภาพของประชาชน โดยมุ่งเน้นการประสานงานและบูรณาการของส่วนราชการต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาทางสังคม และการตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล โดยการขับเคลื่อนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ ช่องทางการเข้ารับการบริการ พร้อมทั้งข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐด้านสวัสดิการและด้านการพัฒนา
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประชุมวิชาการด้านเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ สมัชชาการจัดสวัสดิการสังคม ปาฐกถา กลไกประชารัฐกับการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแบบยั่งยืน โดยนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลองค์กรหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม การแสดงของเด็กและเยาวชน การแสดงผู้สูงวัย สูงวัยอย่างมีคุณค่า จากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเสลภูมิ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงโดยผู้สูงอายุจาก โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ ชม! นิทรรศการวิชาการด้านการพัฒนาสังคม การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้บริการผู้สูงอายุ เครือข่ายด้านครอบครัว และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อีกจำนวนมาก มี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ครอบครัวและประชาชนทั่วไปจำนวนมาก. ..
######
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
รายงาน