Uncategorized

ผบ.กรม ร.3 พล.นย. พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจสมาชิกศิลปาชีพกลุ่มปักผ้า 2 อำเภอ จำนวน 9 ศูนย์ นราธิวาส

ผบ.กรม ร.3 พล.นย. พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจสมาชิกศิลปาชีพกลุ่มปักผ้า 2 อำเภอ จำนวน 9 ศูนย์ นราธิวาส

น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.กรม ร.3 พล.นย./ผอ.กอ.บริหารงานโครงการศิลปาชีพ กรม ร.3 พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการศิลปาชีพ พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกศิลปาชีพในความรับผิดชอบ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน รับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้กำลังใจแก่สมาชิกศิลปาชีพในพื้นที่ อ.รือเสาะ และ อ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส จำนวน 9 ศูนย์ ได้แก่ พื้นที่ อ.รือเสาะ จำนวน 4 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสันต์ภักดี ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบากง (วัดทรายทอง) กลุ่มศิลปาชีพวัดราษฎร์สโมสร และศูนย์ศิลปาชีพบ้านไทยสุข (วัดชนาราม) พื้นที่ อ.ศรีสาคร จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย ศูนย์ศิลปาชีพโคกโพธิ์สันติ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสันคีรี ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสายบน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านป่าไผ่ และศูนย์ศิลปาชีพบ้านกาหลง ผลการปฏิบัติในภาพรวม สมาชิกศิลปาชีพ มีความพึงพอใจ มีขวัญและกำลังใจดี พร้อมที่จะสานงานโครงการพระราชดำริอย่างต่อเนื่องต่อไป

ในการนี้ สมาชิกศิลปาชีพได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสมาชิกศิลปาชีพ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายพระพรชัยมงคลให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ขอทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน ในโอกาสเดียวกันนี้ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.กรม ร.3 พล.นย./ผอ.กอ.บริหารงานโครงการศิลปาชีพ กรม ร.3 พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ได้มอบเงินบำรุงขวัญ และสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิกศิลปาชีพในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807