Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด -พลเอก ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า คณะทำงาน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชาและผู้นำจิตอาสาประชารัฐ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 ปี 2561

ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด -พลเอก ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า คณะทำงาน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชาและผู้นำจิตอาสาประชารัฐ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 ปี 2561
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2561 พลเอก ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน ตามศาสตร์ของพระราชาและผู้นำจิตอาสาประชารัฐ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ที่ห้องประชุมกองพันทหารราบที่ 1 มณฑลทหารบกที่ 27 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอศรีสมเด็จ เข้าร่วมประชุม

นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤตและให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลากหลายด้าน ทรงเป็นแบบอย่างของกษัตริย์ผู้ปกครองประชาชนด้วยทศพิธราชธรรม ทรงมีพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้เหล่าข้าราชการบริพาร และพสกนิกรที่มาเฝ้า ทรงแนะนำแนวทางอันเป็นประโยชน์กับอาณาประชาราษฎร์เหลือที่จะกล่าวพรรณนา ได้ทั้งหมด ทั้งนี้โครงการ ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชาและผู้นำจิตอาสาประชารัฐ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนและองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา รวมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์ ด้านความรักชาติ รักแผ่นดิน การเสียสละเพื่อส่วนรวม และเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการนำพาประเทศไปสู่ความสามัคคีปรองดองบนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การฝึกอบรมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 7 ประจำปี 2561 มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากอำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอศรีสมเด็จ รวมทั้งสิ้น จำนวน 279 คน ฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2561 รวมระเวลา 2 วัน 1 คืน


/////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด