Reporter&Thai Army

พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ผบ.มทบ.39 มอบหมายให้ พ.อ.นพดล รอดกลาง รอง ผบ.มทบ.39 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.39 เป็นประธานในการเสนาสนเทศ กำลังพลและครอบครัว ของ มทบ.39 ณ ลานหน้า บก.มทบ. 39

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 เวลา 1800 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ผบ.มทบ.39 มอบหมายให้ พ.อ.นพดล รอดกลาง รอง ผบ.มทบ.39 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.39 เป็นประธานในการเสนาสนเทศ กำลังพลและครอบครัว ของ มทบ.39 ณ ลานหน้า บก.มทบ. 39 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
1.การพบปะกำลังพลและครอบครัวของผู้บังคับบัญชา ของมทบ.39
2.การแนะนำผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ทบ. , ทภ.3 , ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการของ มทบ. 39
3.การนำเสนอผลงานของรัฐบาลและคสช. ตามยุทธศาสาตร์ชาติ 20 ปี
4.การให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง โดย วิทยากรจาก กกต.จว.พ.ล.
5.การชี้แจงกำลังพลและครอบครัวของฝ่ายอำนวยการในการปฏิบัติงานตามนโยบายของหน่วยเหนือในระดับต่างๆ
6.การอบรมศีลธรรม
7.การมอบของเพื่อสนับสนุนครอบครัวของกำลังพล