Reporter&Thai Army

นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ติดตามการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กองทัพภาคที่ 3 ชื่นชม แม่บ้านทัพสาม..ผลงานเป็นรูปธรรม…ทั้ง 6 โครงการหลัก

นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ติดตามการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กองทัพภาคที่ 3 ชื่นชม แม่บ้านทัพสาม..ผลงานเป็นรูปธรรม…ทั้ง 6 โครงการหลัก

รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก หัวหน้าฝ่าย และคณะสมาชิกแม่บ้านทหารบก ในโอกาสที่ตรวจเยี่ยมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 โอกาสนี้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก วางพวงมาลัยดอกไม้สด ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา โดยมี คุณ ศิริพร ชัยยะคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ และคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 และรับชมวิดีทัศน์โครงการหลัก 6 โครงการ ที่ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการในห้วงที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย 1. โครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล กองทัพบก , 2. โครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพล กองทัพบก , 3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริม / ปลดหนี้สิน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ , 4. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม , 5. โครงการศูนย์การเรียนรู้ , 6. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมี คุณ ศิริพร ชัยยะคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 กล่าวต้อนรับ

 

จากนั้น นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก กล่าวให้โอวาทและคำแนะนำแนวทางการปฏิบัติ มีใจความตอนหนึ่งว่า …สมาคมแม่บ้านยังคงดำรงความมุ่งมั่นที่จะดูแลสวัสดิการของกำลังพลอย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะกำลังพลชั้นผู้น้อยที่ได้เรียนรู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการปลูกผักสวนครัว ตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เกษตรอินทรีย์ กองทัพภาคที่ 3 รวมถึงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ในกลุ่มชมรมแม่บ้านในหน่วยขึ้นตรง และบุตรที่มีความต้องการพิเศษและขอขอบคุณ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 และชมรมแม่บ้านทุกชมรมที่ได้ขับเคลื่อนงานด้านการดูแลกำลังให้เป็นรูปธรรม ประทับใจการเตรียมการและการให้การต้อนรับ

ในการนี้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษ พร้อมพบปะสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 และชมรมแม่บ้านทหารบกในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ด้วย ณ ห้องประชุม 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

 

ต่อมา นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารีฉัตร ภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็น 1 ใน 6 โครงการหลักสมาคมแม่บ้านทหารบก เริ่มเปิดดำเนินการรับอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุระหว่าง 2 – 4 ปี มาตั้งแต่ปี 2530 เพื่อช่วยเหลือครอบครัวทหารและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่ ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ของเด็กฝึกเด็กให้มีระเบียบและสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ ปัจจุบันเปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล 1 – เตรียมอนุบาล 3 มีนักเรียนจำนวน 80 คน มีการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สร้างเสริมพัฒนาการ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย มีสุขอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับปฐมวัยต่อไป

พร้อมกันนี้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก ได้รับฟังบรรยายผลการดาเนินงานตามโครงการ มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโครงการฟื้นฟูศักยภาพบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพบก มาตั้งแต่ปี 2560 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม มุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง ตลอดจนช่วยแนะนำการเขียนโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน ซึ่งในปี 2561 มีผุ้เข้าร่วมโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ แบ่งเป็นหน่วยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก,จังหวัดนครสวรรค์,จังหวัดตาก และจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 23 โครงการ ซึ่งวันนี้ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการจริงมาจัดแสดงด้วย อาทิ ปลาส้ม ,น้ำผลไม้,เบอเกอรี่ และผักบุ้ง โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ซึ่งกำลังพลและครอบครัวในแต่ละหน่วย ใช้เวลาว่างไปร่วมกันสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว โดยผลิตภัณฑ์สินค้าของแต่ละหน่วยล้วนลงมือทำจริง และมีตลาดรองรับ อาทิกระเป๋าถัก,ผ้าคลุมไหล่,กระเป๋าแฮนด์เมด,คุกกี้หน้าทหาร พร้อมกันนี้นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสมีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพบก ด้วย

 

สำหรับการเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบกครั้งนี้ เพื่อเป็นการเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงชมรมแม่บ้านทหารบกทุกชมรม ซึ่งแต่ละหน่วยได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการมาจัดแสดง อาทิ เสื้อผ้า, การแปรรูปอาหาร , สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น ณ สโมสรบันเทิงทัพ ซึ่งนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกและคณะ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจ ทั้งนี้ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ยังได้ติดตามการดำเนินโครงการหลักทั้ง 6 โครงการ ซึ่งผลการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 ทั้ง 6 โครงการเป็นที่น่าพอใจและมีผลสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจสมาชิกแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ในครั้งนี้เป็นอย่างดี