Reporter&Thai Army

พ.ท. วรจรรกดิ์ เตปิน ผบ.ป.4 พัน.104 ได้มอบหมายให้ ร.อ.ปัญญาสิทธิ์ แป้นแก้ว เป็นผู้แทน ผบ.ป.4 พัน.104 พร้อมด้วยกำลังพล

เมื่อ 170900 ม.ค.62 พ.ท. วรจรรกดิ์ เตปิน ผบ.ป.4 พัน.104 ได้มอบหมายให้ ร.อ.ปัญญาสิทธิ์ แป้นแก้ว เป็นผู้แทน ผบ.ป.4 พัน.104 พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกับ พล.ต.อุกฤษฎ์ นุตคําแหง เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค3, หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพรหมพิราม ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น อ.พรหมพิราม และประชาชนจิตอาสาฯอ.พรหมพิราม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

 

กำจัดวัชพืชและพัฒนาแหล่งน้ำ ภายใต้โครงการคืนคลองสวย รักษ์น้ำใส ชุมชนร่วมใจลดปัญหาผักตบชวาและมลพิษทางน้ำ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายชัชพงษ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณคลองย่างแรต บ้านหนองห้าง หมู่.3 ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย