Uncategorized ข่าว ยโสธร

“ยโสธรอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น”

“ยโสธรอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น”

ที่ห้องประชุมมรกตโรงแรม เจพี.เอ็มเมอรัลด์อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30น. นายประเสริฐ ลิอชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายนายสุวัฒน์ เข็มเพ็ชร ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการ”อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น” ทุกเสียงมีพลัง ร่วมเลือกตั้ง ท้องถิ่นไทย “จ่าสิบตรีพงษ์สถิตย์ อรอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร กล่าวว่าตามกรอบยุทศาสตร์ ระยะเวลา 20ปี(2561-2580) กำหนดวิสัยทัศน์ว่า”ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสำคัญการรักษาความสงบสุข ความมั่นคงภายในประเทศและป้องกันภัยคุกคามต่างๆรวมทั้งการเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นประโยชน์ส่วนรวมของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน สนับสนุนให้ประชาชนมีความสำนึกรักถิ่นฐาน หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ด้วยการมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่น ในการจัดอบรมครั้งนี้มีสื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน จำนวน 30 คน โดยวิทยากรจากท้องถิ่นจังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร สร้างการรับรู้ สู่จุดหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้

////พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน