ข่าวรัฐสภา

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าวสื่อมวลชน ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา

นำโดย นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ รับหนังสือจากนายเกรียงไกร ชีช่วง ตัวแทนเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ และนายชูวงค์ แสนคง คณะทำงานภาคีร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะชนเผ่าพื้นเมือง ประชากรข้ามชาติ ผ่านไปยังประธานวุฒิสภา จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. เพื่อขอให้ติดตามและผลักดันร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. …. ให้ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งทางเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ ได้มีข้อเสนอต่อวุฒิสภา ดังนี้ 1. ขอให้ตั้งอนุกรรมาธิการ ศึกษา รับฟังความคิดเห็น เพื่อยกร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. …. 2. ประสานและเร่งรัดติดตาม ให้ผู้เกี่ยวข้องกับการยกร่งกฎหมายดังกล่าว สร้างการมีส่วนร่วมที่หลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ให้มากที่สุด และ 3. ขอให้ติดตามการขับเคลื่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 และวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์ ชาวเล และกะเหรี่ยง ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และ 2. เพื่อขอให้วุฒิสภาใช้กลไกในการกำกับ ควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัด และติดตามให้เป็นไปตามนโยบายและแผนในระดับชาติต่างๆ ที่รัฐบาลและส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิอันชอบธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมือง และประชากรข้ามชาติ อันจะนำไปสู่การช่วยลดความเหลื่อมล้ำ

ด้านนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ กล่าวว่า ทางคณะกรรมาธิการจะรับเรื่องดังกล่าวนี้ไว้ และมอบหมายให้นายอำพล จินดาวัฒนะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวต่อไป
ขณะที่นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งทางคณะกรรมาธิการ ยินดีให้การสนับสนุนและร่วมผลักดันให้ร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวบรรลุผล เพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน