Reporter&Thai Army

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7 ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. มอบหมายให้ พ.อ. ภาณุมาส จีนานุรักษ์ รอง ผบ.ฉก.ร.7ร่วมวางแผน ลว.ทางอากาศ เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 4 อำเภอตอนล่าง ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อ 160930 เม.ย.62 พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7 ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. มอบหมายให้ พ.อ. ภาณุมาส จีนานุรักษ์ รอง ผบ.ฉก.ร.7 , ฉก.ทพ.36,ฝอ. ฉก.ร.7 และ ชบ.บิน ฉก.ร.7 ร่วมวางแผน ลว.ทางอากาศ เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 4 อำเภอตอนล่าง ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมบินลาดตระเวนพื้นที่ 4 อำเภอตอนล่างเพื่อตรวจสอบจุดความร้อน และเตรียมการวางแผนในการจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย