Reporter&Thai Army

ชุดปฏิบัติการแก้วิกฤตหมอกควัน ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง ร้อย รส.ที่ 1 (นฝ.ศฝ.นศท.มทบ.33) ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า หมอกควันระดับตำบล เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงระหว่างวันที่3-17เม.ย.62

 

เมื่อ 171100 เม.ย. 62 ชุดปฏิบัติการแก้วิกฤตหมอกควัน ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง ร้อย รส.ที่ 1 (นฝ.ศฝ.นศท.มทบ.33) ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า หมอกควันระดับตำบล เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงระหว่างวันที่3-17เม.ย.62

ผลการปฏิบัติงาน

 

-เกิดจุดความร้อนในพื้นที่รับผิดชอบ 1จุดเข้าพื้นที่ดับไฟได้ทันทีไม่เกิดการลุกลาม
-เปรียบเทียบปรับจากการลักลอบเผาจำนวน 1ราย
-ลงบันทึกตักเตือนลักลอบเผา/เข้าป่าเพื่อหาของป่า จำนวน 4ราย
-จัดกิจกรรมรณรงค์งดเผา/งดเข้าพื้นที่ป่า/แจกหน้ากากอนามัยและจัดอบรมให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงจำนวน4หมู่บ้าน
-ใช้ชุดลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงวันละ2ช่วงเวลาคือช่วงเช้าและบ่ายของทุกวัน
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย