Uncategorized

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคม กิจกรรมสรุปและถอดบทเรียนเวทีสมัชชาสวัสดิการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคม กิจกรรมสรุปและถอดบทเรียนเวทีสมัชชาสวัสดิการ

 

วันนี้ (17 ก.ย.61) ที่ห้องประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับ คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคม กิจกรรมสรุปและถอดบทเรียนเวทีสมัชชาสวัสดิการ โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมัย คำชมภู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดระบบสวัสดิการสังคมของจังหวัดพะเยา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในพื้นที่ให้พึ่งพาคนเองได้ โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 20 ตำบลๆ ละ 9 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
นายธนู ธิแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นการเสริมพลังความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกภาคส่วนในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่น แกนนำเครือข่าย ร่วมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการผลักดันและจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้บรรจุเข้าข้อบัญญัติในการพัฒนาระบบสวัสดิการ ให้แกนนำชุมชนสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้มีการขับเคลื่อนงานด้านสังคมได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
สำหรับกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย การบรรยาย “มุมมองภาครัฐกับการพัฒนางานเครือข่าย” , การบรรยายพิเศษ “กระบวนการมีส่วนร่วมกับการจัดสวัสดิการชุมชน” , เวทีเสวนา “แนวทางการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการสังคมกับภาคีเครือข่าย” , การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ประเด็น “ระบบการบริการสังคมระบบการช่วยเหลือทางสังคม ระบบการประกันสังคม และระบบการส่งเสริมสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม” ,และสรุปผลการประชุมพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการระดับพื้นที่