Reporter&Thai Army

พัฒนาฝีมือพะเยาลุยฝึกทหารก่อนปลดประจำการ

พัฒนาฝีมือพะเยาลุยฝึกทหารก่อนปลดประจำการ

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. พันเอก สามารถ มโนรถมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการผลัดที่ 2 จาก 3 หน่วย ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 34 กรมทหารราบที่ 17 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 จำนวน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 105 นาย หลักสูตรอาชีพเสริม 30 ชั่วโมงใน 4 สาขาอาชีพ ได้แก่ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 29 นาย สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวน 14 นาย สาขาช่างเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร จำนวน 41 นาย และสาขาผู้ประกอบอาหารไทย จำนวน 21 นาย อบรมพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 17 – 22 ตุลาคม 2561 ณ แหล่งสมาคมมณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

พันเอกสามารถ มโนรถมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 เปิดเผยว่า โครงการนี้ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กับมณฑลทหารบกที่ 34 ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการระหว่างกระทรวงกลาโหม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กับกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมการจัดหางาน เพื่อให้ทหารกองประจำการมีทักษะฝีมือ สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานภายหลังปลดจากกองประจำการ

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานทหารก่อนปลดประจำการทั้งสี่รุ่นในครั้งนี้ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะฝีมือให้กับทหารที่จะปลดประจำการผลัดที่ 2 ซึ่งจะปลดประจำการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับไปประกอบอาชีพที่ตนเองถนัดและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในภูมิลำเนาของตนเอง โดยเฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ถือว่าเป็นสาขาอาชีพที่ค่อนข้างขาดแคลนของจังหวัดพะเยา ดังนั้นจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ทหารสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ ภายหลังปลดประจำการ นอกจากนี้ จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อ.ภูซาง เชื่อมต่อกับแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว ประกอบกับจังหวัดพะเยามีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชน ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดังนั้น สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ก็เป็นอาชีพอิสระอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถจำหน่ายอาหารในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยว หรือต่อยอดจากพื้นฐานอาหารไทย เป็นอาหารชาติพันธุ์ หรืออาหารพื้นบ้าน ซึ่งปัจจุบันก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการบริโภคอาหารที่แตกต่าง หรือกรณีช่างเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร ก็สามารถนำไปใช้ซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตรของตน เนื่องจากประชาชนชาวจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล

การเป็นช่างซ่อมเองจึงเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต้องนำเครื่องยนต์เล็กมาซ่อมในเมือง ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะแล้ว หากประสงค์จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขานั้นๆ สำนักงานจะดำเนินการทดสอบให้ทันที ทหารนายใดที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เช่น สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 และสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เมื่อปลดจากกองประจำการไปประกอบอาชีพ จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ อัตราวันละ 400 บาท ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพะเยา ที่กำหนดไว้เพียงวันละ 315 บาทเท่านั้น โดยทหารแต่ละนายจะได้รับทั้งวุฒิบัตรแสดงว่าผ่านการฝึกอบรม และหนังสือรับรองการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติอีกฉบับหนึ่ง หากสามารถผ่านการทดสอบด้วย