ข่าว ร้อยเอ็ด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำกับราษฎรในพื้นที่ ตำบลเทอดไทย

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ ฉ่ำมณี นายอำเภอทุ่งเขาหลวง นายสมพงษ์ จันทรอมรพร หัวหน้างานจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะราษฎรเพื่อรับทราบข้อมูล ความคิดเห็น หารือ และชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ณ วัดบุรีสว่าง บ้านอีโก่ม หมู่ที่ 9 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมรับฟัง ประมาณ 250 คน

กรมชลประทาน ได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในลำน้ำชี จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในลำน้ำชี ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้มีการยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ บริเวณพื้นที่บ้านไชยวาน ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากเห็นว่า จะเป็นการขัดขว้างการไหลของลำน้ำชี ทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มมากขึ้นและยาวนานขึ้น

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับราษฎรว่า การดำเนินโครงการนั้น อยู่ในระยะการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งการยื่นหนังสือคัดค้านในครั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด จะได้นำเสนอข้อมูลและความคิดเห็นของเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี้จังหวัดร้อยเอ็ด ให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินโครงการฯ ในลำดับต่อไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว