Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔พัน.๒ ) อ.ลานสักจ.อุทัยธานี ร่วมกับ จนท.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี ,นพค.๑๕ ,ปลัดปกครอง ร่วมกัน สำรวจ ระบบชลประทานที่เคยไดรับร้องเรียน ทางศูนย์ดำรงธรรม

เมื่อ ๑๘๑๐๐๐ ม.ค ๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔พัน.๒ ) อ.ลานสักจ.อุทัยธานี ร่วมกับ จนท.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี ,นพค.๑๕ ,ปลัดปกครอง ร่วมกัน สำรวจ ระบบชลประทานที่เคยไดรับร้องเรียน ทางศูนย์ดำรงธรรม จังหวัด ว่ามีน้ำท่วมนาข้าวในฤดูฝนทุกปี ในพื้นที่ ม.๘ ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เพื่อร่วมกันดำเนินการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ปัญหาต่อไป ซึ่งขณะนี้ทาง อบต.ทุ่งนางามได้เตรียมตั้งงบเพื่อดำเนินการแล้ว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย