Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวเด่น

นายกรัฐมนตรี ติดตามแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำบริเวณแหลมพยอม จังหวัดร้อยเอ็ด

วานนี้ 2 มีนาคม 2567  ที่ แหลมพยอม ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้ติดตามความต้องการและการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำบริเวณแหลมพยอม ที่ใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปา แต่เกิดปัญหาความสกปรก รวมถึงในช่วงฤดูฝนมีน้ำเอ่อล้นทำให้ประสบปัญหาน้ำท่วม โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน และพี่น้องประชาชน ให้การต้อนรับ

โดยแหลมพยอม เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นพื้นที่ที่ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันและใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปา มีเนื้อที่ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน 2 ตำบล ใช้น้ำในการผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในอุปโภคบริโภคในพื้นที่ รวมถึงเป็นแหล่งรองรับและกักเก็บน้ำในฤดูน้ำหลากเพื่อใช้สอยในฤดูแล้งซึ่งในปัจจุบันเกิดภาวะตื้นเขิน มีวัชพืชเป็นจำนวนมาก ต้องมีการเสริมคันดินรอบบึงเพื่อป้องกันการบุกรุก ประกอบกับแหล่งน้ำ จากชุมชนไหลลงสู่ลำห้วย 3 สายได้แก่ ลำห้วยนาเหนือ ลำห้วยหนองสิม ลำห้วยโพนทองใหญ่ แล้วทั้งสาย ไหลลงสู่แหลมพะยอม ทำให้น้ำมีความสกปรกไม่มีคุณภาพ

ซึ่งอำเภอโพนทอง ต้องการแก้ปัญหา ดังนี้ ขุดลอกลำห้วยทั้ง 3 สาย, ขุดลอกบึงโพนทอง (แหลมพยอม) ให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น, โครงการบ่อบำบัดน้ำเสียธรรมชาติก่อนไหลลงสู่แหลมพะยอม และองการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอโพนทอง เนื่องจากบางแห่งมีความตื้นเขิน เพื่อลดปัญหาภัยแล้ง ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

ทั้งนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมถึงภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การรักษาระบบนิเวศ โดยเฉพาะมุ่งเน้นถึงการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการน้ำในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดที่มุ่งดึงศักยภาพของแต่ ละพื้นที่พัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี สร้างรายได้และอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

สมนึก บุญศรี ผู้สื่อข่าวร้อยเอ็ด  รายงาน