ข่าวรัฐสภา

กมธ.พัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ดูงานชุมชนเข้มแข็งและความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม

กมธ.พัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ดูงานชุมชนเข้มแข็งและความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม

วันที่ 17 มกราคม 2567เวลา 10.00 นาฬิกา ณ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
นำโดย นายอำพล จินดาวัฒนะ กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปด้านสังคม กิจการ ผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง รองประธานคณะกรรมาธิการฯ นายยุทธนา ทัพเจริญ กรรมาธิการฯ และคณะอนุกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งจากความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม

ณ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายแพทย์ปกรณ์ จารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอและคณะให้การต้อนรับและพาลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวหญิงไทยซึ่งแต่งงานกับชาวต่างชาติ 5 ครอบครัว โดยได้รับทราบข้อมูลและความคิดเห็นด้านต่าง ๆ อาทิ สภาพความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม สังคม ภาษาและวัฒนธรรม ปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและการพัฒนาต่าง ๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ จะได้นำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาศึกษาและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน