ข่าวรัฐสภา

ณ อาคารรัฐสภาเกาหลี คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายธำรง ทัศนาญชลี ในฐานะประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (World Scout Parliamentary Union – WSPU) และประธานชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภาเกาหลี คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายธำรง ทัศนาญชลี ในฐานะประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (World Scout Parliamentary Union – WSPU) และประธานชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย ได้หารือร่วมกับนาย Yong Tak Cho เลขาธิการสำนักงานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (world Scout Parliamentary Union – WSPU) และเจ้าหน้าที่ WSPU ในโอกาสการประชุมเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหาร WSPU ระหว่างวันที่ 16 -18 เมษายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีการหารือประเด็นสำคัญ ดังนี้1.การกำหนดวันเวลาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารระหว่างปี พ.ศ. 2562
2.การกำหนดประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร WSPU ปี พ.ศ. 2563 – 2565
3.การแต่งตั้งนางสาวสตีจิตร ไตรพิบูลย์สุข ผู้อำนวยการสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศเป็นผู้ช่วยสำนักงานเลขาธิการ WSPU เพื่อประสานงานระหว่างสำนักงานเลขาธิการ WSPU กับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร4.การเผยแพร่ปฏิญญากรุงเทพ ซึ่งรับรองในการประชุม WSPU ครั้งที่ 9 ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 เพื่อสานต่อการดำเนินงานของกิจการลูกเสือในการพัฒนาเป้าหมายที่ยั่งยืน รวมทั้งคำมั่นแห่งบัลปาราอิโซ ปีพ.ศ. 2537 และปฏิญญามะนิลาปี พ.ศ. 2540
5.การเสนอให้เพิ่มการใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุม6.การพิจารณาแผนปฏิบัติการการดำเนินงานของ WSPU ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565
7.การพิจารณาส่งคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร WSPU ในเดือนกรกฎาคม 2562
หลังจากนั้น เวลา 15.30 นาฬิกา ได้เยี่ยมคารวะนาย Ju-Yong Lee ประธานชมรมลูกเสือรัฐสภาเกาหลี และรองประธานรัฐสภาเกาหลี โดยได้ชี้แจงผลการหารือกับสำนักงานเลขาธิการ WSPU และแผนการปฏิบัติการของ WSPU ระหว่างปีพ.ศ. 2562 – 2565 ซึ่งนาย Ju-Yong Lee เห็นด้วยกับการขยายจำนวนประเทศสมาชิกและร่วมเสนอชื่อประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2565 โดยสำนักงานเลขาธิการ WSPU จะดำเนินการต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน