Uncategorized

ผู้ตรวจ ศธ.ตรวจราชการ ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

ผู้ตรวจ ศธ.ตรวจราชการ ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
ที่่่่่่่ห้องประชุมกระดังงาวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายประทิน นาคสำราญ ประธานกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ (นายก อบต.สะเดียง) กล่าวต้อนรับ นาย พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา แบบกรณีปกติ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ทั้งนี้มี นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์กล่าวรายงาน ความเป็นมาการจัดการศึกษา ผลการพัฒนาสถานศึกษา และการพัฒนาผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ทั้งนี้มีการรายงานการพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมรายงานและให้ข้อมูล จำนวน 13 วิทยาลัย


วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้พัฒนาแผนการส่งเสริมศูนย์บ่มเพาะผู้เรียนอาชีวศึกษาและวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ของจังหวัด โดยดำเนินการให้มีการเพิ่มบทบาทของสถานศึกษาในการสร้างความตระหนัก สร้างความตื่นตัว การบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น การบริหารจัดการนวัตกรรม ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ผลักดันให้สถานศึกษาเป็นแหล่งสร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ
สำหรับศูนย์บ่มเพาะครบวงจร ของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย ร้านกาแฟ PPC Coffee, ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้เรียนอาชีวศึกษา ,น้ำดื่มนนทรี และกิจกรรมที่กำลังพัฒนาได้แก่ การบริการห้องพักโรงแรม การให้บริการจัดประชุมสัมมนา ในทุกธุรกิจจะดำเนินการโดยนักศึกษาภายใต้การดูแลของครูที่ปรึกษา โดยในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัย ฯ เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ภาคเหนือ ผลการประเมินปรากฏว่า ศูนย์บ่มเพาะของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้ลำดับที่ 4 ดาว นอกจากนี้ได้ดำเนินการรขอจัดตั้งเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพต่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ในสาขาวิชาชีพเสริมสวย ซึ่งวิทยาลัยกำลังดำเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานด้านความพร้อมของบุคลากร ครูผู้สอนได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย และอาชีพช่างทำผมสตรี

มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าว จังหวัดเพชรบูรณ์