Reporter&Thai Army

อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณถนนภายในหมู่บ้านและวัดพยอมยอ

อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณถนนภายในหมู่บ้านและวัดพยอมยอ

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่วัดพยอมยอและถนนภายในหมู่บ้าน ตำบลวังสำโรง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้นำหมู่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 46 คน ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้านและวัดพนมยอ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ทำให้บริเวณถนนภายในหมู่บ้านมีความสะอาด เรียบร้อย สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม สร้างความสามัคคีให้แก่คนในหมู่บ้าน