ข่าวรัฐสภา

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน เขต 10 ประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ และอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน เขต 10 ประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ และอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง ให้การต้อนรับ ดังนี้
– จุดที่ 1 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและบ่อพักน้ำ ณ บ้านเขาผักกูด หมู่ที่ 7 ตำบลกระแสบน
– จุดที่ 2 โครงการขยายผลศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริชุมชนบ้านเอื้ออาทร (วังหว้า) ชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะภายในชุมชนบ้านเอื้ออาทร (วังหว้า) เทศบาลตำบลเมืองแกลง
ทั้งนี้ ประชาชนได้นำเสนอปัญหาและความต้องการในพื้นที่ อาทิ ต้องการเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน อาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ต้องการสวัสดิการจากรัฐ และต้องการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรขอให้ผลักดันโครงการกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำกระแสบนให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น
จากนั้น เวลา 13.30 นาฬิกา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ณ ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ นายอำเภอเขาชะเมา ให้การต้อนรับ ดังนี้
– จุดที่ 1 โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริประจำหมู่บ้าน ใช้พื้นที่ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ บ้านโป่งสะท้อน หมู่ที่ 6
– จุดที่ 2 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ณ บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 8
สำหรับประเด็นที่ประชาชนนำเสนอปัญหาและความต้องการ อาทิ ขาดเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน ขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ต้องการขยายเฟสไฟฟ้าชุมชนและปัญหาช้างป่าเข้ามาทำลายพื้นที่การเกษตร

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน