Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอเมืองร้อยเอ็ด

วันนี้ (18 กันยายน 2562) เวลา 11.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอเมืองร้อยเอ็ด ปี 2562 ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อําเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนเข้าร่วม

ตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 มีนาคม 2561 ให้มีคณะกรรมการพัฒนา คุณภาพ ชีวิตระดับอําเภอคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “พชอ.” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นที่ปรึกษา อําเภอเมืองร้อยเอ็ด แต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ.จํานวน 21 คน ตามระเบียบข้อ 7 มีการประชุมทุก 2 เดือน กําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็น 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 14 กลยุทธ์ 36 ตัวชี้วัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
1.ด้านเศรษฐกิจ สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ มี 2กลยุทธ์ 6 ตัวชี้วัด มีเกษตรอําเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานยุทธศาสตร์พร้อมคณะทํางานจากหลายภาคส่วน
2.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 3 กลยุทธ์ 3 ตัวชี้วัด มีพัฒนาการอําเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานยุทธศาสตร์พร้อมคณะทํางานจากหลายภาคส่วน
3.ด้านสุขภาพยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวชุมชนสังคมและอาหารปลอดภัย 5 กลยุทธ์ 15 ตัวชี้วัด มีสาธารณสุขอําเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานยุทธศาสตร์พร้อมคณะทํางานจากหลายภาคส่วน
4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 กลยุทธ์ 6 ตัวชี้วัด มีท้องถิ่นอําเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานยุทธศาสตร์พร้อมคณะทํางานจากหลายภาคส่วน
5.ด้านรักษาความมั่งคง 2 กลยุทธ์ 6 ตัวชี้วัด มีผู้กํากับการตํารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด เป็น ประธานยุทธศาสตร์พร้อมคณะทํางานจากหลายภาคส่วน

โดยในวันนี้ เป็นการสรุปผลการดําเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.เวทีเสวนาของประธานกรรมการและประธานยุทธศาสตร์ทั้ง 5 เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับทราบ แนวทาง ผลงานความก้าวหน้า และแผนงานในปีต่อไป
2.การจัดนิทรรศการผลงานเด่นทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง 5 ด้าน
3.การแสดงนิทรรศการมีชีวิต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ตรง เพื่อนําไปปรับใช้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ของตนเอง เพื่อให้ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

/////////////////////
เครดิต::A_o_F::ภาพข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม :’ผู้สื่อข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน