Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ด้านการเกษตร

วันนี้ (18 ตุลาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ด้านการเกษตร

ณ เทศบาลตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วม

สืบเนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และ “คาจิกิ” ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ส่งผลให้มีผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทั้ง 20 อำเภอ ซึ่งในช่วงที่เกิดสถานการณ์ ทุกภาคส่วนได้ระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้
พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยและเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้ว และมีผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสลภูมิได้รับผลกระทบจากปัญหาทรายทับถมพื้นที่แปลงเกษตรกรรม จำนวน 4 ตำบล 13 หมู่บ้าน เกษตรกร 86 ราย 636 พื้นที่ไร่ จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดพิธีมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ด้านการเกษตรในกรณีดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในครั้งนี้ให้ความช่วยเหลือ 66 รายรวมเป็นงิน 1,833,300 บาท (หนึ่งล้าน
แปดแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

1.กรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูกได้ถูกหิน ดิน ทรายฯ ทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้ จำนวน 60 รายๆ ละไม่เกิน 5 ไร่ๆ ละ 7,000 บาท รวม 258.25 ไร่เป็นเงิน 1,807,750 บาท(หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
2.กรณีปรับเกลี่ยพื้นที่การเกษตรเพื่อเพาะปลูก จำนวน 6 ราย พื้นที่ 39 ไร่ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 27,300 บาท(สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ จังหวัดจะเร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ด้านการเกษตร ให้กับผู้ประสบอุทกภัยจาก 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลวังหลวง ตำบลภูเงิน และตำบลเหล่าน้อย จำนวน 54 ราย
จากนั้น เวลา 11.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ด้านการเกษตร ให้กับผู้ประสบอุทกภัยตำบลนาแซง ณ เทศบาลตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จำนวน 12 ราย

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
ศรีไพร ทูลธรรม:ผู้สื่อข่าว
สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด/รายงาน