Uncategorized

จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง บ้านเรา ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพ ให้ชุมชน

จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง บ้านเรา ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพ ให้ชุมชน เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมหล่อเทียนจำนำพรรษา

เย็นวันนี้ ( 21 ก.ค.61 ) ที่ วัดตะปอนใหญ่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยวแต่งกายย้อนยุคร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง บ้านเรา ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับชุมชนวัดตะปอนใหญ่ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ท้องถิ่น ท้องที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพ และ รายได้ นำจุดแข็งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนมาเป็นจุดขายแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว ให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น กระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนและของชาติอย่างยั่นยืน โดยชุมชนคุณธรรมวัดตะปอนใหญ่ เป็นการรวมตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยพลัง บวร / บ้าน / วัด / โรงเรียน และจะมีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อาหารพื้นบ้าน ผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูปของชุมชนทุกวันเสาร์ ส่วนรอบนี้รวม 2 วัน เปิดโอกาสให้ประชาชน พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา อีกด้วย พร้อมทั้งมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิ รำฟ้อนซ่อนกุ้ง และ คีรตะนาคา มีการประดับตกแต่งสถานที่ในรูปแบบงานวัดและเปิดให้พุทธศาสนิกชน ประชาชน นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพร หลวงพ่อสัมฤทธิผล ภายในโบสถ์หลังเก่าที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก