ข่าวการศึกษาและไอที

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด… ตำบลโนนรัง. ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน AEC

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด…

ตำบลโนนรัง. ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน AEC

ระหว่างวันที่ 12 -21 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด
ในวันนี้วันศุกร์ที่( 18 ตุลาคม 2562) เมื่อเวลา 08.30 น คณะทีมวิทยากรจากต่างประเทศ ผู้สอนทั้ง 2 ท่านมีA rmie Mayang**Chah Jean Claud Anchimbom เดินทางจากประเทศแคเมอรูน มาสอน เด็กเยาวชนในพื้นที่ตำบลโนนรัง ในวันนี้ได้เสริมทักษะเบื้องต้นในการโทรศัพท์ การใช้ภาษาอังกฤษในหน่วยงานราชการ ภาษาอังกฤษกับการก้าวสู่ AEC และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาษา เสนอความคิด ในการพัฒนาศักยภาพ มุ่งสู่ ประชาคมอาเซี่ยน AEC ในครั้งนี้ การสื่อสารทุกมิติของตำบลโนนรัง ที่จะขาดไม่ได้ ก็คือ เด็กเยาวชน ในพื้นที่ตำบลโนนรังทั้ง 9 หมู่บ้าน และ ต่างพื้นที่ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นเด็กจํานวน 50 คน ในโครงการนี้ *มีหัวหน้าส่วนสำนักปลัด นายอรรถกฤษณ์ วิทยา เป็นผู้ ทำโครงการดีๆนี้ เกิดขึ้นที่ตำบลโนนรัง และ*มีนายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เป็นผู้สนับสนุน กิจกรรมในครั้งนี้ทั้งเด็กและผู้ทำการสอน ได้แบ่งแยกระดับ เเบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่มอนุบาล-เด็กประถมระหว่าง มัธยมขั้นต้น

* ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ผู้สอนชาวต่างประเทศ ถึงศักยภาพเด็กและเยาวชนของตำบลโนนรังในครั้งนี้ได้ชี้แจงว่าเด็กน่ารักและมีพรสวรรค์ สามารถพูดและโต้ตอบได้ทุกประโยค จึงทำให้การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน AEC ตั้งแต่วันที่ 12 -21 ตุลาคมพ.ศ 2562 รวม10 วัน เห็นแสงสว่างทำให้ หน่วยงานมีกำลังใจที่จะสนับสนุนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเป็นผลสำเร็จในยุค Social Network สำคัญเป็นอย่างยิ่งในยุค4.0 ที่เด็กนักเรียนเป็นกำลัง ของ สังคมเราเด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า สนับสนุนให้มีความรู้เสริมปัญญาทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองต่อไป

ณ หอประชุม. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด. จังหวัดร้อยเอ็ด
©®{{{{{{{{{{{{{{{{{√
ศรีไพร ทูลธรรม:ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด,admin:บก.ข่าว