ข่าวการศึกษาและไอที

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาลุยฝึกช่างชุมชนเกินเป้า ฝึกผู้มีรายได้น้อยภาพรวมทะลุ 81% 4,386 คน

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาลุยฝึกช่างชุมชนเกินเป้า ฝึกผู้มีรายได้น้อยภาพรวมทะลุ 81% 4,386 คน

วันที่ 14 กันยายน 2561 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอาชีพเร่งด่วน สาขาช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
พร้อมกัน 3 รุ่นๆ ละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดง หมู่ที่ 1 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นอกจากนี้ยังได้เปิดฝึกอาชีพเสริมพร้อมกันอีก 10 รุ่น 200 คน ใน 4 อำเภอ ดังนี้ 1. อำเภอดอกคำใต้ จำนวน 5 รุ่น 100 คน ได้แก่ การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ (พรมเช็ดเท้า) 2 รุ่น
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดง หมู่ที่ 1 ตำบลดงสุวรรณ การทำศิลปะประดิษฐ์ (ไม้กวาดทางมะพร้าว) 2 รุ่น และ ไม้กวาดดอกหญ้า 1 รุ่น ณ วัดดอนตัน หมู่ที่ 8 ตำบลป่าซาง 2. อำเภอภูซาง จำนวน 3 รุ่น 60 คน ได้แก่ สาขาการทำขนมไทย 1 รุ่น ณ บ้านป่าสัก หมู่ที่ 2 การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ณ บ้านดอนตัน หมู่ที่ 1 ตำบลป่าสัก และการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ณ บ้านทุ่งติ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลภูซาง 3. อำเภอเชียงคำ 1 รุ่น (20 คน) ได้แก่ สาขาการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (การทำน้ำยาอเนกประสงค์) ณ วัดแช่แห้ง ต.หย่วน และ 4. อำเภอปง จำนวน 1 รุ่น (20 คน) ได้แก่ การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่งคงในชีวิต ปีงบประมาณ 2561สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้ฝึกอบรมแล้ว จำนวน 4,386 คน คิดเป็น ร้อยละ 81.40 ของเป้าหมายที่ได้รับทั้งหมด (5,388 คน) โดยแบ่งเป็นฝึกอาชีพเร่งด่วน สาขาช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) จำนวน 292 คน และฝึกอาชีพเสริม จำนวน 4,094 คน ขณะนี้มีแผนฝึกช่างอเนกประสงค์ ทั้งหมดในปีงบประมาณนี้ รวมทั้งสิ้น 351 คน ซึ่งจะดำเนินเปิดฝึกที่เหลืออีก 2 รุ่นในอำเภอเชียงคำในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะจบฝึกภายในสิ้นเดือนกันยายน 2561 ขณะนี้ มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพเร่งด่วน เกินกว่าเป้าหมายที่ได้รับ (288 คน) ถึง 63 คน ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้ของบประมาณเพิ่มเติมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อจัดหาเครื่องมือช่างชุมชนมามอบให้ผู้ผ่านการฝึกเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สนใจสามารถเปลี่ยนแปลงการพัฒนาตนเองจากกระทรวงอื่นๆ หรือจากการฝึกอาชีพเสริม มาเป็นช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ได้ทันที สำนักงานสามารถรับสมัครผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สนใจได้อีกจำนวน 469 คน เนื่องจากโควต้าการฝึกช่างอเนกประสงค์ของจังหวัดพะเยาที่ได้รับ คือ 820 คน (ตามจำนวนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของจังหวัดพะเยา)

ผู้ผ่านการฝึกจะได้รับเครื่องมือช่างชุมชน จำนวน 17 ชิ้น มูลค่า 3,500 บาท เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ และได้เป็น “อาสาสมัครพัฒนาฝีมือแรงงาน”ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เพื่อเป็นผู้ประสานการพัฒนาฝีมือแรงงานในหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นช่างประจำหมู่บ้านหรือชุมชนที่จะได้รับการประกาศชื่อที่อยู่ที่ติดต่อได้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน สามารถรับจ้างงานช่างหรืองานซ่อมแซมในพื้นที่จากผู้สนใจ และยังเป็นกำลังหลักของสำนักงานยามเกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว หรือ วาตภัย ที่จะสามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้ทันที ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ได้มอบเครื่องมือช่างชุมชน ชุดแรกไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 โดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวินัย คงรัตนชาติ) และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายประทีป ทรงลำยอง) ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านใหม่แท่นคำ หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ และ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา จำนวน 140 ชุด

ปัญณวิชญ์  อยู่ดี  ผู้สื่อข่าวจังหวัดพะเยารายงาน