ตาก. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยกที่ 1 การฝึกอบรมชุมชน อุ่นใจลูกหลานกลับคืน โครงการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด


ตาก.
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยกที่ 1
การฝึกอบรมชุมชน อุ่นใจลูกหลานกลับคืน
โครงการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด

 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 09.00 น
นายชานน โชติคัคนานต์
นายกอบต.คีรีราษฎร์
เป็นประธาน เปิดอบรม
การฝึกอบรมชุมชน อุ่นใจลูกหลานกลับคืน
โครงการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
ณ.ทก.ชพส.3102บ้านใหม่คีรีราษฎร์ ม.9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้มแข็ง มีจิตสำนึก มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขอื่นๆ
เพื่อนแนะนำ ช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุขอื่นๆ
เพื่อปลูกฝังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีระเบียบวินัย มีจริยธรรมอุดมการณ์และมีทักษะความรู้ในการดำรงชีวิตในสังคมและการประกอบอาชีพ
โดย.มีร.ท.ชาติชาย ศรีธวงศ์ หน.ชุดพัฒนาสัมพันธ์ มวลชนที3102
วิทยากร
1,ร ท.แดนชัย จุลตตะคุ ผบ.มว.ปจว. ฉก.ที่31
2.ร.ท.จรณชัย กิจสวน
รอง ผบช.ร้อย ร.1433
3.ด.ต.สมชาย กาวิระเดช
ผบ.หมู่ งานป้องกันปราบปราม สภ.พบพระ