ร้อยเอ็ด※มอบวุฒิบัตร※โครงการอบรมภาษาอังกฤษ”เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพนวดแผนไทย”รุ่นที่ ๒ “30 ชั่วโมงปี ๒๕๖๑※


ร้อยเอ็ด※มอบวุฒิบัตร※โครงการอบรมภาษาอังกฤษ”เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพนวดแผนไทย”รุ่นที่ ๒ “30 ชั่วโมงปี ๒๕๖๑※

ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ในวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น.※นางสาวจิราวัลย์ ซาเหลาผอ.กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประธานในการมอบวุฒิบัตรผู้จบหลักสูตรโครงการอบรมภาษาอังกฤษ”เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพนวดแผนไทย รุ่นที่๒”พร้อมเจ้าหน้าที่※นางเบญจวรรณ ผลินยศ ครูกศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด※ครูวรรณภร หมอนแบบ※

 

 

 

 

นางประกายศรี รุ่งเรืองอริโย วิทยากรสอนนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ※นางสาวพนิตธา บุญอรัญ ครูกศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด※นางสาวสายชล เอนกแสน ครูกศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด※นายทองศูนย์ นนท์อ่อน ครูประสานงานในพื้นที่ตำบลโนนรัง※นางกาญจนธัฐ ชมภูบุตร ครูกศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมรับฟังการกล่าวปิด”โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพนวดแผนไทย”ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ณ กศน. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้※

 

※ได้มอบวุฒิบัตรพร้อมกล่าวว่าผู้ที่จบหลักสูตรเมื่อเรารู้ภาษาแล้วนำไปใช้ในชุมชนตำบลโนนรังและอีกมากมายโดยท่านเป็นอสม.ด้วยแล้วนั้นยิ่งทำให้ การนวดไทยเรานั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่มีมาแต่โบราณ เมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บป่วยตนเองหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงมักจะลูบไล้บีบนวดบริเวณดังกล่าว ทำให้อาการปวดเมื่อยลดลง เริ่มแรกๆ ก็เป็นไปโดยมิได้ตั้งใจ ต่อมาเริ่มสังเกตเห็นผลของการบีบนวดในบางจุด หรือบางวิธีที่ได้ผลจึงเก็บไว้เป็นประสบการณ์ การใช้ภาษาอังกฤษได้พูดได้จะทำให้ การนวดไทยที่อาจารย์ได้สอน หรือ จะเป็นนวดแผนโบราณ เป็นการนวดชนิดหนึ่งในแบบไทย ซึ่งเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย โดยจะเน้นในลักษณะการกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง และการอบ ประคบ ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ นวดแผนโบราณโดยมีหลักฐานว่านวดแผนไทย โดย ปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากันกับวัฒนธรรมของสังคมไทยจนเป็นรูปแบบแผนที่เป็นมาตรฐานของชุมชนเราปัจจุบัน การนวดไทยแบ่งเป็น ๒ สาย คือ สายราชสำนักและสายเชลยศักดิ์เมื่อใช้ภาษาอังกฤษในยุคนี้ได้เก่งเราก็สามารถที่จะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศได้เพราะสื่อภาษาให้ต่างชาติเข้าใจและประกอบอาชีพได้และทุกระดับชั้นยอมรับได้และเป็นนิมิตรหมายที่ดีของตำบลโนนรังเราทุกท่าน.สุดท้ายก็ขอให้ผู้จบหลักสูตรภาษาอังกฤษ”ด้านอาชีพนวดแผนไทย※โดยอาจารย์พอล เพิ่มพิพัฒน์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมอาจารย์

 

Ken West from USAMerv H. From Canada
John D. From England
Rudi H.from Germany::จาก ๔ ประเทศทั่วโลกในการฝึกอบรมโครงการภาษาเพื่อสื่อสารในครั้งนี้มีผู้เข้าใจภาษาอังกฤษอันดับหนึ่งดีเยี่ยมสามารถอธิบายได้ดีในการใช้ภาษาลำดับที่ ๑ และผู้ที่เรียนจบหลักสูตรครบตามกำหนด ๓๐ ชั่วโมงมีจำนวน ๒๐ คนดังนี้※
๑」นายศรีไพร ทูลธรรม※(1)※
๒」นางจันทร์เพ็ญ เมืองศรี™
๓」นางสาวสุรัตน์ดา ทิพย์ปัญญา™
๔」นางลิ้นจี่ วินทะไชย™
๕」นางลุน มิสา™
๖」นางปราณี นนพิทักษ์™
๗」นางณัฐพร นนพิทักษ์™
๘」นางวราภรณ์ พานสมภพ™
๙」นางสาวดวงดาว สว่างไทยสงค์™
๑๐.นางสาววชิรญาณ์ วินทะไชย™๑๑.นางสาวภิญญาพัชญ์ สว่างไทยสงค์™๑๒.นางสุพัฒนา พิมพ์วัน™
๑๓.นางจินตนา ณรงค์ชัย™
๑๔.นางสาววิจิตรา สุขเสนา™
๑๕.นางพุด วินทะไชย™
๑๖.นางจินตนา ยอดลี™
๑๗.นางณิรดา วิไลภักดี™๑๘.นายรัฐธรรมนูญ พิลา™
๑๙.นายมงคล นนพิทักษ์™
๒๐.นางสาวอัญธิญาภรณ์ จอมคำสิงห์™ได้มอบกำลังใจให้ตำบลโนนรังที่ได้แสดงให้ว่าการพัฒนาเราต้องมุ่งมั่น**ในโอกาศนี้ได้จัดอาหารมื้อเที่ยงเลี้ยงต้อนรับผู้ผ่านการอบรมและได้แสดงวิสัยทัศน์แลกเปลี่ยนกับการอบรมภาษาได้อธิบายแนวทางของเราตำบลโนนรังได้ขอชมเฉยท่านผอ.กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด#*เป็นอย่างมาก
※ การอบรมมาช่วยพัฒนาศักยภาพการสร้างงานสร้างคนในชุมชนโนนรังเพื่อเป็นวิชาชีพต่อไปในอนาคตฯอสม.ตำบลโนนรังพร้อมพี่น้องชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านได้สมัครใจเข้าเรียนกัน”ปิด”โครงการอบรมภาษาอังกฤษ”เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพนวดแผนไทย”และตั้งใจเพื่อพัฒนาศักยภาพเสริมความรู้ในทุกมิติช่วยผู้ป่วยได้กายภาพด้านการปฏิบัติต่อชุมชนโนนรังตั้งมั่นและศรัทธาตามนโยบายของการพัฒนาศักยภาพของอสม.ทุกๆคนของตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มั่นคง ยั่งยืนกันต่อไป™

 

 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
)))))))))))))))))※((((((((((((((((((((
อสม.ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว™
ผู้สื่อข่าวอสม.อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด