Reporter&Thai Army

หมู่ รส อ.ดอยหลวง กกล.รส.จว.ช.ร. ได้ติดตามกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๑๙๐๘๐๐ ม.ค. ๖๒ หมู่ รส อ.ดอยหลวง กกล.รส.จว.ช.ร. ได้ติดตามกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” นำโดยนายนายกำพล พลตื้อ ผญบ.ไทรทอง ม.๖ ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง ได้นำสมาชิกจิตอาสาและราษฎรในหมู่บ้าน ร่วมกันพัฒนาหอประชุมประจำหมู่บ้านโดยการเก็บกวาดกิ่งไม้ใบไม้ตัดหญ้า เพื่อให้หอประชุมหมู่บ้านมีสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น สะอาดน่าอยู่ ซึ่งเป็นการฝึกให้รู้ถึงความรักความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นสำคัญ กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีจิตอาสาฯ จำนวน ๑๘ คน กกล.รส.จว.ช.ร.จะติดตามการพัฒนาของจิตอาสาฯ ในพื้นที่ต่อไป