Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว. โดย ชป.มวลชน อ.วังทรายพูน ลงพื้นที่ บ.วังทรายพูนใน ม.2 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จว.พ.จ. อบรมขยายผลให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน บ.วังทรายพูนใน ม.2 ต.วังทรายพูน ในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยการสร้างถังบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนของตนเอง

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 62 เวลา 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว. โดย ชป.มวลชน อ.วังทรายพูน ลงพื้นที่ บ.วังทรายพูนใน ม.2 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จว.พ.จ. อบรมขยายผลให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน บ.วังทรายพูนใน ม.2 ต.วังทรายพูน ในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยการสร้างถังบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนของตนเอง เพื่อเป็นการลดน้ำเน่าเสียไม่ให้ไหลสู่แม่น้ำลำคลองและยังสามารถนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ได้ มีผู้เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 25 คน ณ ศาลาประชาคม บ.วังทรายพูนใน ม.2 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จว.พ.จ. ประชาชนมีความสนใจเป็นอย่างมาก

https://youtu.be/2DmGBZ38DsI