Uncategorized

นายประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียวราย เป็นประธานประกอบพิธีเปิดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง “2001 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”

นายประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียวราย เป็นประธานประกอบพิธีเปิดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง “2001 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อเช้าวันที่ 19 มี.ค.62 ที่บริเวณทางขึ้นพระธาตุดอยตุงวัดศาลาเชิงดอย หมู่ที่ 1 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย โดยมี ผศ. ดร.พระรัตนมุนี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ และคณะสงฆ์ พร้อมด้วย นางดวงจิต ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย ชาวพุทธจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ สปป.ลาว เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง
ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจะตัดริบบิ้นปล่อยขบวนเดินจาริกฯ ได้ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา และสักการะพระรูปปั้นครูบาศรีวิชัย ซึ่งมีประชาชนทั้งจากในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ประชาชนทั่วไปตลอดจนประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้าน เดินทางมาร่วมสักการะพระธาตุดอยตุง ในครั้งนี้กว่า 2,000 คน

 

โดยผู้ร่วมเดินขึ้นดอยจะต้องเดินขึ้นเส้นทางป่าเขาที่อดีตครูบาศรีวิชัยเคยแผ้วถ่างทางเดินขึ้นไปยังพระธาตุดอยตุง รวมระยะทาง 9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน 3-5 ชั่วโมง ซึ่งต้องอาศัยความอดทนและแรงศรัทธา ในการไปให้ถึงเป้าหมาย ณ พระธาตุดอยตุง และสักการะพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย(ส่วนกระดูกไหปลาร้า) ขององค์พระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า ที่เมื่อแรกก่อสร้างได้ทำธงตะขาบ หรือภาษาพื้นเมืองเรียกว่า “ตุง” มีขนาดใหญ่ ยาว หลายพันวา ปักไว้บนยอดดอย คู่กับพระธาตุดอยตุง ได้ทอดร่มเงาปกครองบ้านเมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบ ให้มีความร่มเย็น จวบจนปัจจุบัน

 

การจัดพิธีเดินจาริกแสวงบุญขึ้นพระธาตุดอยตุง เป็นประเพณีที่จังหวัดเชียงรายและพุทธศาสนิกชนได้จัดสืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง เป็นนโยบายสำคัญยิ่งของจังหวัดเชียงราย โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียวรายในปัจจุบัน ไดมุ่งส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เนื่องด้วยพระธาตุดอยตุงเป็นปูชนียสถานสำคัญ และเป็นพระธาตุเจดีย์องค์แรกของล้านนา

 

สำหรับผู้ร่วมในพิธีเดินขึ้นจาริกแสวงบุญในครั้งนี้ เชื่อว่าจะได้ธรรมทั้ง 4 ซึ่งประกอบไปด้วย วัฒนธรรม สัจธรรมปฏิบัติธรรม และการได้เห็นธรรม ซึ่งเป็นหลักปรัชญาสากล และเป็นสัจจธรรมที่มนุษยชาติจากทั่วโลกยอมรับอีกด้วย