Reporter&Thai Army

กองทัพภาคที่ ๓ โดย พล.ร.๔ ร้อย.รส.ที่ ๒ มว.รส.ที่ ๒ หมู่.รส.ที่ ๑ อ.คลองลาน (กรม ทพ.๓๕ )และ ร.ท.สิทธิพันธุ์ สุ่มมาตย์ อศจ.กรม ทพ.๓๕ รับหน้าที่เป็นพิธีกร เข้าร่วมโครงการ ” ๑ อำเภอ ๑ คูคลอง ใสสะอาด”

เมื่อ ๑๙ มี.ค.๖๒,๐๙๐๐ กองทัพภาคที่ ๓ โดย พล.ร.๔ ร้อย.รส.ที่ ๒ มว.รส.ที่ ๒ หมู่.รส.ที่ ๑ อ.คลองลาน (กรม ทพ.๓๕ )และ ร.ท.สิทธิพันธุ์ สุ่มมาตย์ อศจ.กรม ทพ.๓๕ รับหน้าที่เป็นพิธีกร เข้าร่วมโครงการ ” ๑ อำเภอ ๑ คูคลอง ใสสะอาด”กับ หน.ส่วนราชการ จังหวัดและอำเภอคลองลาน ,หน่วยงานภาครัฐ ,ภาคเอกชน,ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ รวมจำนวน ๓๐๐ คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมการกำจัดผักตบชวา พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว ณ ลำคลองคลองน้ำไหล ม.๔ บ.ท่าช้าง ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จว.ก.พ โดยมี นายไพโรจน์ แก้วแดง รอง ผวจ.ก.พ.เป็นประธาน เพื่อเป็นการรวมพลังของหัวใจแห่งความภักดี สานต่อพระราชปณิธานโครงการจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนในชาติมีความเสียสละ ตั้งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย