ข่าวรัฐสภา

นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงผลการประชุม วิป สนช.ว่า มีการพิจารณากำหนดวันประชุม สนช.

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 16.40 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงผลการประชุม วิป สนช.ว่า มีการพิจารณากำหนดวันประชุม สนช. คือวันที่ 23-24 เมษายน 2562 โดยใช้สโมสรกองทัพบกเป็นสถานที่สำหรับการประชุม นอกจากนี้ มีการพิจารณากำหนดวาระการประชุม ได้แก่ พิจารณารายงานประจำปี 2558-2560 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ผลการปฏิบัติงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจำปี 2555-2560 และรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2561 ซึ่งได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการการเมืองไปพิจารณาศึกษา 30 วัน และรายงานต่อที่ประชุม สนช. ต่อไป โดยหลังจากนี้ จะไม่มีการประชุมของ สนช. จนกว่าจะถึงวันที่ 23-24 เมษายน 2562
นอกจากนี้ วิป สนช. เปิดเผยถึงการดำเนินงานระหว่างนี้ว่า จะมีการติดตามการออกอนุบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติต่าง ๆ อาทิ กฎกระทรวง ประกาศ กฎ และระเบียบต่าง ๆ

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน