ข่าว นราธิวาส

ผู้ว่านราฯ เปิดประตูระบายน้ำสูบน้ำจากคลองน้ำดำ แก้ปัญหาไฟไหม้ป่าและบรรเทาภัยแล้ง เพื่อเป็นน้ำต้นทุนดับไฟไหม้ป่า และเพิ่มความชุ่มชื้นแก่พื้นที่พรุบาเจาะ

ผู้ว่านราฯ เปิดประตูระบายน้ำสูบน้ำจากคลองน้ำดำ แก้ปัญหาไฟไหม้ป่าและบรรเทาภัยแล้ง เพื่อเป็นน้ำต้นทุนดับไฟไหม้ป่า และเพิ่มความชุ่มชื้นแก่พื้นที่พรุบาเจาะ

 

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 62 ที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองยะกัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เพื่อเปิดประตูระบายน้ำสูบน้ำจาก “คลองน้ำดำ” แก้ปัญหาไฟไหม้ป่าและบรรเทาภัยแล้ง โดยผันเข้าสู่ “คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2 และสายที่ 4” โครงการพรุบาเจาะ – ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองยะกัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการดับไฟป่าและยกระดับน้ำใต้ดิน เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่พรุบาเจาะ โดยมีนายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการชลประทานนราธิวาส ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองยะกังพร้อมอาคารประกอบ โครงการพรุบาเจาะ – ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2555 มีอัตราค่าไฟฟ้าชั่วโมงละ 260 บาท ต่อชั่วโมงต่อเครื่อง สามารถสูบน้ำได้ 1.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 3 เครื่อง สถิติการสูบน้ำปี พ.ศ. 2559 ผันน้ำเข้าพรุบาเจาะสูงสุด เป็นเวลา 1,200 ชั่วโมง ปริมาณน้ำ 4,320 ล้านลิตร โดยมีการบริหารจัดการช่วงภัยแล้ง คือการเปิดเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองยะกัง โครงการพรุบาเจาะ – ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่โครงการพรุบาเจาะ – ไม้แก่น โดยการสูบน้ำจากคลองยะกัง เพิ่มไปยังคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2 และคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 4 ซึ่งโครงการพรุบาเจาะ – ไม้แก่น ที่มีพื้นที่ 96,400 ไร่

 

โดยมีความเชื่อมโยงกับโครงการอนุรักษ์พรุบาเจาะพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง ร้อยละ 20 นิคมสหกรณ์บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 60 พรรษา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลุโบะบือซา ตำบลตะปอเยาะ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส /ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส /ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีความยาวคันเก็บกักน้ำ 15,750 เมตรพื้นที่ประมาณ 5,500 ไร่ ซึ่งการเปิดประตูระบายในครั้งนี้จะช่วยให้สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่พรุบาเจาะดีขึ้น เนื่องจากมีแหล่งน้ำต้นทุนในการดับไฟป่า และยกระดับน้ำใต้ดินเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่พรุบาเจาะอีกทางหนึ่ง

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ