Uncategorized

นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)อำเภอกุดชุม มอบหมายให้นายสราวุฒิ ทำทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอกุดชุม (ปลัดอาวุโส) ให้การต้อนรับและนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่บูรณาการร่วมกับการขับเคลื่อนวาระ 4 ดี

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)อำเภอกุดชุม มอบหมายให้นายสราวุฒิ ทำทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอกุดชุม (ปลัดอาวุโส) ให้การต้อนรับและนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่บูรณาการร่วมกับการขับเคลื่อนวาระ 4 ดี จังหวัดยโสธร(ด้านสุขภาพดี) โดยมี นายแพทย์ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร (เวชกรรม) ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจเยี่ยมเสริมพลังจังหวัดยโสธร พร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระ 4 ดี จังหวัดยโสธร (ด้านสุขภาพดี) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (AL) ด้วย 4 D model (Discovery, Dream ,Design, Destiny) กับคณะกรรมการ พชอ.กุดชุม ตามกลไก UCCARE

 

Comments are closed.