Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว ลำพูน

ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลำพูน…..เตรียมกระสอบทราย ขนย้ายวิ่งของ ช่วยผู้ป่วยติดเตียง…

ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลำพูน…..เตรียมกระสอบทราย ขนย้ายวิ่งของ ช่วยผู้ป่วยติดเตียง…

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย เร่งเข้าให้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ำหลากในพื้นที่บ้านป่าตาล ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ภายหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทหารได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมกระสอบทราย สำหรับจัดทำแนวกั้นน้ำเอ่อล้นและช่วยประชาชนผู้ประสบอุทกภัยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงเหนือน้ำ พร้อมกับจัดชุดออกสอบถามปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังบริเวณบ้านและของใช้เกิดความเสียหาย จำนวน 2 ครอบครัว คือ บ้านของ นายวงค์ มหาไม้ บ้านเลขที่ 126 บ้านป่าตาล หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน และนางบัวเขียว มหาไม้ บ้านเลขที่ 124 บ้านป่าตาล หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน และมีผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 2 คน โดยมีจากการสอบถามความต้องการของชาวบ้านพบว่า ต้องการที่แก้ไขเรื่องปัญหาการระบายน้ำ โดยเฉพาะท่อระบายน้ำที่ไม่ได้ระดับ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลได้และมีการย้อนทางของน้ำเข้ามายังพื้นที่บ้านที่มีระดับพื้นต่ำ ปัจจุบันยังคงท่วมขังอยู่และต้องใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกจากพื้นที่ ในการนี้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าการจังหวัดลำพูน ออกตรวจพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมขังในพื้นที่บ้านป่าตาล ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือต่อไป