ข่าวรัฐสภา

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 เป็นวันที่ห้า

*** คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 เป็นวันที่ห้า ***

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุม Sava Center กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย คณะผู้แทนรัฐสภาไทย เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นวันที่ 5 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุม โดยในช่วงเช้าเป็นการประชุมคณะมนตรีบริหาร (Governing Council) ในวาระที่สอง ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ค้างการพิจารณาต่อเนื่องจากวาระที่หนึ่งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ได้แก่ การรายงานสถานการณ์ของรัฐสภาสมาชิกบางประเทศ (Situation of certain parliaments) ในการดังกล่าว นาย Martin Chungong เลขาธิการสหภาพรัฐสภา ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงพัฒนาการในเชิงบวกที่ประเทศไทยได้จัดการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมและกลับคืนสู่วิถีทางประชาธิปไตย
โดยมีรัฐสภาชุดใหม่ตามรัฐธรรมนูญเป็นปกติแล้ว หลังจากมีการรัฐประหารในปี 2557 ทั้งนี้ เพื่อมิให้ไทยต้องถูกระงับสมาชิกภาพ IPU จึงได้มีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติในช่วงเปลี่ยนผ่าน เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามโรดแมปประชาธิปไตย โดย IPU ได้รับทราบด้วยความยินดีว่ารัฐสภาชุดใหม่ของไทยมีสมาชิกรัฐสภาสตรีและ ยุวสมาชิกรัฐสภา (Young MPs) ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่จำนวนมาก โดย IPU พร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐสภาชุดใหม่ของไทยในการจรรโลงประชาธิปไตยของไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

 

ต่อมา คณะผู้แทนโปรตุเกสได้เสนอแปรญัตติให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติตัดสินว่าที่ประชุมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการรับรองข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร IPU (Executive Committee) เกี่ยวกับกรณีสถานการณ์ของรัฐสภาในเยเมนซึ่งที่ประชุมได้มีมติเสียงข้างมากเห็นด้วยให้รับรองข้อเสนอแนะดังกล่าวของคณะกรรมการบริหารฯ
จากนั้นในช่วงบ่าย ที่ประชุมคณะมนตรีบริหารฯ ได้พิจารณาคำวินิจฉัย (decisions) ของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสมาชิกรัฐสภา (Committee on the Human Rights of Parliamentarians) ต่อกรณีข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของสมาชิกรัฐสภาจากประเทศสมาชิกทั่วโลก โดยในครั้งนี้มีกรณีทั้งหมดจาก 7 ประเทศ ได้แก่ อูกันดา บราซิล เวเนซุเอลา มองโกเลีย ตุรกี ลิเบีย และเยเมน

ต่อมาที่ประชุมได้รับฟังการรายงานจากคณะกรรมการเฉพาะด้าน (specialized bodies) และรายงานกิจกรรมการประชุมเฉพาะด้าน ซึ่งอยู่ภายใต้อาณัติของคณะมนตรีบริหารฯ และการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ ใน IPU ที่ว่างลง ในการดังกล่าว ที่ประชุมคณะมนตรีฯ ได้มีมติรับรองผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการบริหาร IPU รวม 7 คน จากกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆ รวมถึงนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภาไทย ในสัดส่วนของกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (วาระ 2562 -2566)ตั้งแต่เวลา 17.30 นาฬิกา ที่ประชุมได้เปลี่ยนเข้าสู่การพิจารณาวาระของสมัชชา (Assembly) ซึ่งที่ประชุมได้รับรองแถลงการณ์เบลเกรด (Belgrade declaration) ว่าด้วยบทบาทของรัฐสภาในการจรรโลงกฎหมายระหว่างประเทศ รับรองแถลงการณ์ในวาระแห่งการครบรอบ 30 ปีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ ได้รับรองข้อมติว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เสนอโดย คณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน โดยที่ประชุมได้รับเกียรติจากนาย Tedros Ghebreyesus ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวสนับสนุนข้อมติดังกล่าวของ IPU ด้วย ตลอดจน มีมติเห็นชอบให้แก้ไขธรรมนูญและข้อบังคับของ IPU รวม 2 รายการ ตามข้อเสนอของคณะมนตรีบริหารฯ รวมถึง ได้รับฟังรายงานจากคณะกรรมาธิการสามัญ 3 คณะที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน รับรองหัวข้อที่จะจัดทำร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน สำหรับการประชุมสมัชชาครั้งที่ 143 ในหัวข้อ “Legislation worldwide to combat online sexual child exploitation” ซึ่งจะประกอบด้วย ผู้นำเสนอรายงานร่วม (Co-rapporteur) จำนวน 3 คน จากเนเธอร์แลนด์ เคนยา และประเทศไทย ทำหน้าที่ยกร่างข้อมติดังกล่าวต่อไป
ก่อนปิดการป

ระชุม ประธานรัฐสภารวันดา ได้กล่าวแนะนำประเทศรวันดาซึ่งจะรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชา ครั้งที่ 143 ณ กรุงคิกาลี ในเดือนตุลาคม 2563 และที่ประชุมได้รับฟังคำกล่าวปิดการประชุมจากประธานกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ทั้ง 6 กลุ่ม ตามธรรมเนียมปฏิบัติของ IPU และรับฟังคำกล่าวปิดการประชุมของประธาน IPU และ นาง Maja Gojkovic ประธานรัฐสภาเซอร์เบีย ก่อนที่ประธานรัฐสภาเซอร์เบียจะปิดการประชุมอย่างเป็นทางการในเวลา 19.45 นาฬิกา
ในการดังกล่าว นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เข้าแสดงความยินดีกับประธานสหภาพรัฐสภา และประธานรัฐสภาเซอร์เบียในฐานะประเทศเจ้าภาพที่ประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

เครดิต: ฝ่ายเลขาคณะผู้แทนรัฐสภาไทย กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน