ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดให้มีพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราช


วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดให้มีพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเป็นการลงนามระหว่างศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
จากนั้น ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์สำนักเลขาวุฒิสภา
เมธาพร นากรกิจวัฒนา / รายงาน