นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน


วันที่ 19 พศจิกายน 2561 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ วัดไชยมงคล ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะฯ ลงพื้นที่เพื่อหารือกับส่วนราชการ และพบปะพี่น้องประชาชนในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบชลประทานเพื่อุปโภคและบริโภค รวมถึงโครงการสร้างฝายกับเก็บน้ำในพื้นที่
จากนั้น เวลา 10.30 นาฬิกา นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และคณะฯ ลงพื้นที่เพื่อหารือและพบปะพี่น้องประชาชนในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า โดยต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการ 592 ล้านบาท ณ วัดน้ำพี้ อำเภอทองแสงขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์สำนักเลขาวุฒิสภา
เมธาพร นากรกิจวัฒนา / รายงาน