Uncategorized ข่าว เชียงราย ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562

☆?? สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562

เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมทำข่าวกิจกรรม “รอบรู้งานวิจัยกับ สวก.” ที่ห้องประชุมพวงชมภู ชั้น 5 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 ถนน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 13.30 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ที่ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 16.00 น. จังหวัดเชียงราย ขอเชิญรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ ทรงรับเชิญเสด็จมาทรงเททองหล่อพระพุทธมิ่งมงคลรัตน เชียงแสน และท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดพระธาตุผาเงา ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก

เวลา 15.30 น.คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์ โดยการสัมภาษณ์ในโครงการเมืองสมุนไพร ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

? ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

?‍? เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
????????⛰