หม่อมเต่า’ จับมือเครือข่ายสร้างประกันสังคมถ้วนหน้า ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระ


‘หม่อมเต่า’ จับมือเครือข่ายสร้างประกันสังคมถ้วนหน้า ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระ


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดงาน “ประกันสังคมทั่วไทย” ภายใต้โครงการประกันสังคมถ้วนหน้า สู่แรงงานภาคอิสระ และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วม “สร้างการรับรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน” เสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “ประกันสังคมทั่วไทย” ภายใต้โครงการประกันสังคมถ้วนหน้า สู่แรงงานภาคอิสระ และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “สร้างการรับรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน” ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเป็นภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบความคุ้มครองทางสังคม และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศ ซึ่งจะต้องมีหลักประกันทางสังคม อย่างไรก็ดี การสมัครเข้าสู่ระบบความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคม สามารถเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของรัฐบาล บูรณาการ สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการเข้าถึงความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานภาคอิสระ ภายใต้แนวทางการพัฒนาการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายแบบ “บวร”(บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน) ระหว่างกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานประกันสังคม กรมการปกครองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ม.ร.ว.จัตุมงคลฯ กล่าวต่อว่า ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลปี 2562 พบว่ามีแรงงานอิสระ จำนวน 21.2 ล้านคนทั่วประเทศ แต่มีเพียงร้อยละ 15 ที่เข้าถึงระบบความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 โดยแนวทางที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนให้แรงงานอิสระได้เข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น คือ การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนให้แรงงานอิสระมีหลักประกันความคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง การจัดงาน “ประกันสังคมทั่วไทย” ในวันนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายการขยายความคุ้มครองประกันสังคมภาคสมัครใจ สู่แรงงานภาคอิสระ สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการภาครัฐด้านการประกันสังคม และสร้างแรงจูงใจให้แรงงานอิสระเข้าถึงการมีหลักประกันทางสังคม และยังเป็นการพัฒนาเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมเพื่อการขับเคลื่อนให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองทางสังคม เพื่อเป็นการยกระดับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


สำหรับการจัดงานในวันนี้ เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงแรงงาน ที่เน้นหนักให้ความสำคัญในการสร้างหลักประกันทางสังคม ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อเป็นหลักประกันชีวิตที่มั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิต โดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ให้รัฐต้องสร้างโอกาส ความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทั้งนี้ยังให้ความสำคัญในการรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจในเชิงรุกให้กับคนทำงานทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้เข้าถึงสวัสดิการความคุ้มครองทางสังคมโดยการสมัครเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อจะได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคม เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร รวมทั้งเงินบำเหน็จชราภาพ เพื่อใช้เป็นทุนในการดำรงชีพยามชราภาพการจัดงานประกันสังคมทั่วไทย ภายใต้โครงการประกันสังคมถ้วนหน้า สู่แรงงานภาคอิสระ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้ที่เป็นเครือข่ายประกันสังคม กลุ่มอาชีพแท็กซี่ ขับรถรับจ้าง ค้าขาย เกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม และสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้น 1,500 คน