Reporter&Thai Army เกษตรกร

กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ นายอำเภอ , กกล.รส.จว.พิจิตร , สหกรณ์การเกษตรอำเภอสามง่าม และชาวนาอินทรีย์ จ.พิจิตร รวบรวม และนำส่งข้าวเปลือกจำนวน 14.65 ตัน ไปยังโกดังของสหกรณ์การเกษตร

20 ม.ค.62 : กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ นายอำเภอ , กกล.รส.จว.พิจิตร , สหกรณ์การเกษตรอำเภอสามง่าม และชาวนาอินทรีย์ จ.พิจิตร รวบรวม และนำส่งข้าวเปลือกจำนวน 14.65 ตัน ไปยังโกดังของสหกรณ์การเกษตร อ.สามง่าม ซึ่งชาวนาอินทรีย์ชาวพิจิตร จำนวน 87 ราย ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปใช้งานตามพระราชอัธยาศัย

ข้าวเปลือกดังกล่าวเก็บเกี่ยวจากข้าวพันธ์ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชทานให้แก่ชาวนาพิจิตร เมื่อ 15 พ.ค.61 ณ เวทีหน้าที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี
ในวันที่ 21 ม.ค.62 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พิจิตร จะขนส่งข้าวดังกล่าวไปยัง จว.พิษณุโลก และผู้แทนชาวนาอินทรีย์จำนวน 10 ราย จะได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ ในวันที่ 25 ม.ค.62 ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พิษณุโลก