ข่าว ร้อยเอ็ด

คณะศิษย์เก่าวศม.รุ่น3(มมส.ปัจจุบัน)เยี่ยมชมหอโหวดร้อยเอ็ดก่อนมาจริง4ก.พ.ร่วม60คน

คณะศิษย์เก่าวศม.รุ่น3(มมส.ปัจจุบัน)เยี่ยมชมหอโหวดร้อยเอ็ดก่อนมาจริง4ก.พ.ร่วม60คน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

จากการเปิดเผยของ ผู้ช่วยศาสตราจาร์ย์ ดร.สุรทิน นาราภิรมย์
ประธานคณะกรรมการจัดงาน
ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม รุ่น 3(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ว่า ด้วยชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม รุ่น 3 (วศ.ม. 3 ปี 2513 – 2515)(มมส.ปัจจุบัน) จัดงาน “คืนสู่เหย้า เทา – แดงรุ่น3คืนถิ่น” ขึ้นระหว่างวันที่ 3-4-5ก.พ.2566 พร้อมกราบไหว้คณาจารย์ จัดกิจกรรม และศึกษาดูงานกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์”โดยในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.สมาชิกชมรม
จำนวน 60 คน ซึ่งมาจากทั่วประเทศ จะเข้าเยี่ยมชมหอโหวดและพิพิธภัณฑ์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ในวันนี้19 ม.ค. 66 ทางคณะตัวแทนประกอบด้วย ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ ผศ.บุญถิ่น คิดไร นางเพ็ญศรี บุตราช นางมณีรัตน์ แสนศักดิ์ และนายสมนึก บุญศรี ได้มาเยี่ยมชมหอโหวดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นที่ประทับใจอย่างยิ่ง พร้อมนี้ยังได้รับซีดีและหนังสือแนะนำท่องเที่ยวจ.ร้อยเอ็ด จาก สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวท่องเที่ยวและกีฬาจ.ร้อยเอ็ด โดยวันที่4ก.พ.จะเยี่ยมชม เจดีย์ทรายบุโรพุธโธ,หอโหวด และ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว