Uncategorized

ผู้ว่าฯ มุกดาหาร สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการป้องกันอันตรายอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ผู้ว่าฯ มุกดาหาร สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการป้องกันอันตรายอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2566 เป็นช่วงวันตรุษจีนตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการจุดธูปเทียน บูชาเช่นไหว้ เผากระดาษเงินกระดาษทอง จุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนอุบัติภัยขนาดใหญ่ได้ช่วงวันตรุษจีนยังเป็นช่วงวันหยุดพักผ่อนของชาวไทยเชื้อสายจีน จึงมักจะมีการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทั้งทางบก และทางน้ำ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมากดังนั้น จึงขอย้ำให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้พร้อมและจัดกำลังเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวัง ตรวจตรา อาคารบ้านเรือน พื้นที่ชุมชนสถานประกอบการและสถานบริการ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีการจัดงาน และมีการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ให้มีการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดนอกจากนี้ ให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลดกิจกรรมการเผาทุกชนิดในช่วงวันตรุษจีน เพื่อช่วยในการลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM25) พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายจากอัคคีภัย ที่มีสาเหตุจากการจุดธูปเทียนบูชา เช่นไหว้ เผากระดาษเงิน กระดาษทอง การจุดประทัดตามสถานที่ต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติตนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งรับรู้บทลงโทษทางกฎหมายกรณีการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน.